САЙТА BULBIKE.COM СЕ ПРОДАВА! ЗА КОНТАКТ: 0877498969

Заявление за членство


До Управителния съвет на

Сдружение с нестопанска цел Велоклуб БУЛБАЙК

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

№ …………………… Дата ………………………….

От ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена)

Роден/а на: ………………………………………….

Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон: ……………………………………………..

E-mail: ………………………………………………….

 

Господин председател,

Заявявам, че желая да бъда приет/а за член на Велоклуб БУЛБАЙК.

Декларирам, че съм запознат/а с Устава на Сдружението и съм съгласен/а с условията и правилата, посочени в него.

Заявявам, че стриктно ще спазвам Устава, посочените в него права и задължения, вътрешните правила в Сдружението и ще изпълнявам решенията на Общото събрание и Управителния Съвет.

Съгласен/а съм да ми бъде удържан ежегоден членски внос, който е посочен в Устава на Сдружението за членство във  Велоклуб БУЛБАЙК.

Надявам се, че Заявлението ми ще бъде удовлетворено.

 

Дата: ……………………………………..        Подпис:…………………………………………

                                                                                                                                                                             (заявител)

гр. Силистра

 

 

 

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (лице под 18 годишна възраст): Долуподписаният родител/настойник заявява, че той/тя, в качеството си на такъв е запознат с Устава на сдружението и е съгласен гореподписаното непълнолетно лице да бъде прието за член на Сдружение Велоклуб БУЛБАЙК.

 

Родител или настойник: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(трите имена)

 

Тел: …………………………………………….

(родител или настойник)

Подпис:………………………………………….

                                                                                                                                                               (родител или настойник)

 

 

 

 

 

Председател: ……………………………………….

                                                                                                                                                                                  (подпис)

 

…………………………………………………………….

                                                                                                                                                                (име и фамилия)