САЙТА BULBIKE.COM СЕ ПРОДАВА! ЗА КОНТАКТ: 0877498969

Членство
Членуване във Велоклуб БУЛБАЙК

Присъединете се към Велоклуб БУЛБАЙК и станете част от нашият сплотен екип! Членството е отворено за всеки, който има интерес към колоезденето.

Членуването в сдружението е доброволно. Член на сдружението може да стане всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

Всеки член на сдружението има право:
– Да участва в дейността на сдружението.
– Да бъде избиран в неговите органи на управление.
– Да внася предложения и идеи за дейността на сдружението.
– Да бъде информиран за дейността на сдружението.
– Да следи работата на сдружението и органите на управление.
– Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Всеки член на сдружението е длъжен:
– Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на целите на сдружението.
– Да плаща членски внос до 31 януари на текущата година, в размер на 20 лева за физически лица и 200 лева за юридически лица.
– Да работи за издигане обществения авторитет на сдружението и запазване на неговото добро име.

Новите членове на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмено заявление до Управителния съвет, който разглежда заявлението и в едномесечен срок се произнася с решение. Приемането на членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Интересно ли ви е какво всъщност се случва с членският внос?